Thursday, 14 July 2011

सावल्या...

                   

शांत,स्तब्ध त्या सावल्या
          पेपर वाचत बसलेल्या
          पहाटवाऱ्यातला मॉर्निंग वॉक
          सायंकाळी  पारावर विसावलेल्या
खेळी  ज्यांची झाली खेळून
                   म्हणून ड्रेसिंग रुममधून मॅच बघणाऱ्या
                   अनुभवाचं शहाणपण शिकवणाऱ्या
                   यशाबद्दल थाप होवून पाठवरचे हात
                   सावलीच ती... तिला सावलीची साद
                   तुम्ही दुडूदूडू धावत असताना
                   गुडघा टेकवत तुमची सावली झालेल्या
                   अन् ही छोटी सावली  उंचावताच
                   स्वत: कमरेतून वाकलेल्या
                   त्या सावल्यांनी तुमची सावली वाढवली
                   अन् तुमच्या सावली खाली  स्वत: गेली झाकली
                   शांतपणे.. सावल्यांचा हा खेळ
                   असाच सुरु अव्याहतपणानं
                   जोवर सरत नाही .. ही  सांजवेळ

No comments: